menu
login
View Maximilian Kuschmierz's badge summary

Maximilian Kuschmierz's Ball Badges

Ball Basics (9/9)
Ball Qualifies (7/10)
3 Qualify
4 Qualify
5 Qualify
6 Qualify
7 Qualify
8 Qualify
9 Qualify
10 Qualify
Goal: Qualify 10 balls
Progress: 10 out of 20 catches
11 Qualify
12 Qualify
Ball Flashes (8/13)
3b Flash
4b Flash
5b Flash
6b Flash
7b Flash
8b Flash
9b Flash
10b Flash
11b Flash
Goal: Flash 11 balls
Progress: 0 out of 11 catches
12b Flash
13b Flash
14b Flash
15b Flash
Ball Endurance (6/7)
3b End.
4b End.
5b End.
6b End.
7b End.
8b End.
9b End.
Goal: Juggle 9 balls for 75 catches
Progress: 54 out of 75 catches
Four Ball Siteswaps (4/4)
Five Ball Siteswaps (4/4)
Six Ball Siteswaps (4/4)
Seven Ball Siteswaps (4/4)
Back to top